Add love

Got wordsGot wisdomNo loveGot nothin’ Got foresightGot brainsNo loveGot nothin’ Got knowledgeGot faithNo loveGot nothin’ Got almsGot sacrificeNo loveGot nothin’ Got hopeGot faithAdd loveGot everything